Jak budeme varováni v případě ohrožení

01.06.2009 21:35
Logo-info
 

Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde o souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva kraje.

Včasné a správné provedení varování a následného tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s ohroženým obyvatelstvem. Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován" Jednotný systém varování a vyrozumění."

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Jedná se o zařízení schopná odvysílat stanovené zvukové varovné signály a verbální informace. V našem kraji je k zabezpečení varování obyvatelstva využíváno 163 elektronických sirén, 443 rotačních sirén a 10 místních informačních systémů (obecních rozhlasů). Jejich spuštění je možno provádět dálkově z vyrozumívacích center nebo místně. Elektronické sirény jako nejmodernější prvky varování mají schopnost odvysílat akustické signály, reprodukovat 7 přednastavených verbálních zpráv z paměti zařízení, poskytovat tísňové informace např. prostřednictvím vestavěného mikrofonu. Elektronické sirény jsou konstruovány tak, aby byly funkční i po výpadku elektrické energie, a to po dobu minimálně 72 hodin. Rovnocenný význam mají i místní informační systémy, které zabezpečují nejen varování při mimořádných událostech, ale i informování obyvatel orgány místní samosprávy. Území kraje je pokryto z 85% varovným signálem vysílaným z různých druhů sirén a místních rozhlasů, přičemž nejsou pokryta pouze neobydlená území.

K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky HZS, telefonické a faxové zprávy.